ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 ถึง 09 เม.ย. 64 ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเสิงสาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
27 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/557
24 ต.ค. 57 จดตารางเรียน
23 ต.ค. 57 ร่วมงานวันปิยมหาราช ครูทุกคน
22 ต.ค. 57 ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ เตรียมการ ประชุมครู
13 ต.ค. 57 ส่ง GPA 5 ภาคเรียน
13 ต.ค. 57 ถึง 21 ต.ค. 57 ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557
10 ต.ค. 57 ส่งผลสอบซ่อม
09 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 ประชุมครู
08 ต.ค. 57 ประกาศผลสอบ
08 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 สอบซ่อม
06 ต.ค. 57 ส่งคะแนนการสอบ
29 ก.ย. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาค
19 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
15 พ.ค. 57 ประชุมนักเรียน รับอุปกรณ์การเรียน รับตารางเรียน
15 พ.ค. 57 ถึง 16 พ.ค. 57 เข้าค่ายปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1, ม.4
14 พ.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1, ม.4
01 เม.ย. 57 ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
21 มี.ค. 57 ปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียน ม. 3, ม.6
17 มี.ค. 57 ถึง 19 มี.ค. 57 เข้าค่ายปรับพฤติกรรม เสริมสร้างวินัยคุณภาพ
14 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
10 มี.ค. 57 นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมพฤติกรรม
10 มี.ค. 57 ถึง 20 มี.ค. 57 แก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส.
23 ก.ย. 56 ประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เตรียมพรัอมรับการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อรับเกียรติบัตร 1 

ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง
30 ส.ค. 56 ผอ. สมป. มาเปิดงานแสดงผลงานวิจัย
หอศิลป์เสิงสาง โรงเรียนเสิงสาง
18 ส.ค. 56 ถึง 20 ส.ค. 56 นำเสนอผลงานโรงเรียนในฝัน
จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเสิงสาง
12 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยพร้อม เพรียงกัน   ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ หอประัชุมโรงเรียนเสิงสาง
หอประชุมโรงเรียนเสิงสาง ชุดผ้าไทย สวยงาม งานกิจการนักเรียน โรงเรียนเิสิงสาง
09 ส.ค. 56 ถึง 10 ส.ค. 56 ม. 2 ศึกษาดูงาน และเข้าค่ายคณิตศาสตร์
สวนสัตว์นครราชสีมา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนเสิงสาง
09 ส.ค. 56 ม. 5 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ไบเท็กบางนา
ศูนย์ไบเท็กบางนา เมืองทองธานี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเสิงสาง
05 ส.ค. 56 ถึง 09 ส.ค. 56 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2556
โรงเรียนเสิงสาง สอบกลางภาค ประภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเสิงสาง
30 ก.ค. 56 ถึง 03 ส.ค. 56 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน
คณะครูโรงเรียนเสิงสาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2
 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม  2556
ณ ศูนย์เยาวชน อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์เยาวชน ปักธงชัย / ชุดขาว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27 ก.ค. 56 ถึง 28 ก.ค. 56 รับคณะดูงานจากจังหวัดสระแก้ว

หอศิลป์เ้สิงสาง หอศิลป์โรงเรียนเสิงสาง
15 ก.ค. 56 รับการนิเทศติดตาม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
่รับการนิเทศติดตาม การดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเสิงสาง เพื่อเตรียมพร้อมการประเมิน เพื่อรับเกียรติบัตร 1 
โรงเรียนเสิงสาง
11 ก.ค. 56 ถึง 13 ก.ค. 56 เข้าค่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4 
เข้าค่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัด   อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 11 - 13  กรกฎาคม 2556
เน้นชุดขาว กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม