ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน1-2565 ณ วันที่ 3 ส.ค. 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 493.26 KB 39100
งานวิชาการ
บันทึกตรวจสอบนิเทศการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.19 KB 143
บันทึกการตรวจสอบนิเทศแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.1 KB 142
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 106
บรรณานุกรม Word Document ขนาดไฟล์ 30.06 KB 97
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 29.17 KB 102
บทที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 40.81 KB 101
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 100
บทที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 66.56 KB 100
บทที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 42.63 KB 108
บทคัดย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 105
ใบรับรองวิทยานิพนธ์ 100
ม.ปลายกิจกรรมเพื่อสังคม1ธ.ค.2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 189 KB 125
ม.ปลาย ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญ1ธ.ค.2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.5 KB 116
ม.ต้น ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมเพื่อสังคม1ธ.ค.2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.5 KB 110
ปพ.5ปรับใหม่_ 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 443 KB 48424
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนเสิงสาง 2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.6 KB 48492
แบบฟอร์มสรุปผลการเรียนแบบใหม่ ปี2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.73 KB 48452
หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 714.5 KB 48473
หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 711 KB 48327
หน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 714.5 KB 48545
แบบฟอร์มการรายงาน SDQ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 102.84 KB 51081
แบบ-ปพ5-เพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง-ม.4-เทอม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 410.5 KB 48253
แบบ-ปพ5-เพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง-ม.5-เทอม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48435
แบบ-ปพ.หน้าที่พลเมือง ม6-เทอม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 337.5 KB 48194
แบบ-ปพ.หน้าที่พลเมือง ม6-เทอม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 347.5 KB 48366
สมุดบันทึกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียน2/63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 48398
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 48465
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร วิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรรายวิชา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 106.47 KB 48535
ส่วนประกอบแผน 4 ส่วน ปีการศึกษา 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.15 KB 48585
ตัวอย่างรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 48614
ตัวอย่างเอกสารรูปเล่ม ScQA (ส่วนที่ 2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.63 MB 48340
ตัวอย่างเอกสารรูปเล่ม ScQA (ส่วนที่ 1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.6 MB 48326
ตัวอย่างรายงานการสื่อสารและการนำเสนอ IS2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.47 KB 48421
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 566 KB 48338
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(ตัวอย่าง1.2562) Word Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 48492
ตัวอย่างแบบบันทึกARRกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 48516
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438 KB 48507
รายชื่อนักเรียน1 /2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค 63) เวลา16.00 น. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.72 KB 48383
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่2/60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.08 KB 48170
อำนวยการ
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนเสิงสาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.51 KB 52
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)ปี2565 Word Document ขนาดไฟล์ 159.37 KB 54
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเสิงสาง1-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.68 KB 138
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.15 KB 109
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 137.08 KB 124
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.67 KB 104
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 20.37 KB 29708
รายชือครูและบุคลากร 1-64 ณ วันที่ 7 ก.ค.2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.39 KB 38198
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเสิงสาง1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.79 KB 38207
ไฟล์ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 164.3 KB 48583
ปฎิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเสิงสาง เมษา-พฤษภา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.31 KB 48316
เบอร์โทรศัพท์ครูโรงเรียนเสิงสาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.33 KB 48431
การจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.39 KB 48492
คำสั่งแต่งตั้งรักษาการโรงเรียนเสิงสาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.9 KB 48590
เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนโรงเรียนเสิงสาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.5 KB 48334
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ร.ร. เสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 103.65 KB 48318
ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเสิงสาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.26 KB 48357
งานหลักสูตร
หลักสูตรท้องถิ่นของดีเมืองโคราช RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 127
เอกสารประกอบการอบรม 109
สมรรถนะหลัก RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.78 MB 96
ประเมินหลักสูตร2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 102
แบบวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 301.5 KB 105
ใบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.2 KB 98
ใบงานการอบรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 47.31 KB 48430
ฟอร์มหลักสูตรโรงเรียนเสิงสาง 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 543.08 KB 48453
งานประกัน
เอกสารสำหรับกำหนดเกณฑ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 44234
ประกาศค่าเป้าหมาย 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 891.39 KB 44236
แบบฟอร์มการกำหนดค่าเป้าหมาย 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.22 KB 48136
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.38 MB 48211
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48433
เอกสารอบรม/สัมมนา/ประชุม
05.แบบฟอร์ม เครื่องมือ PLC รร.เสิงสาง 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 24.6 KB 48615
04.วางแผนพัฒนา PLC รร.เสิงสาง 62 Word Document ขนาดไฟล์ 23.31 KB 48588
03.ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้62 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48581
02.ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้62 Word Document ขนาดไฟล์ 578.5 KB 48183
01.ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร วิชาทัศนศิลป์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.74 KB 48228
เอกสารงานพัสดุ-การเงิน
ประมาณการ(บันทึกข้อมความ) 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.83 KB 137
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48576
แบบฟอร์มการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48287
แบบฟอร์มจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.07 KB 48188
แบบฟอร์มจัดซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.34 KB 48278
เอกสาร PLC โรงเรียนเสิงสาง
4.บันทึกรายบุคคล-ปรับ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 48365
3.บันทึกกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 16.02 KB 48317
2.ทะเบียน-และรายงานการเข้ากลุ่ม-plc Word Document ขนาดไฟล์ 14.17 KB 48452
1.คำสั่งขับเคลื่อน-PLC-ปี-63-รร.-เสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 539.57 KB 48368
สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเสิงสาง
ผังโต๊ะจีนงาน 33 ปีราตรี เขียว - ขาว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.82 KB 48331
รายชื่อศิษย์่เก่า ม.3 รุ่นที่ 1-15 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 48334
หลังฏีกา ศิษย์เก่า Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48403
หลังฏีกา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48395
ด้านหน้าใบฎีกา Word Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 48269
รุ่นศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 48529
คำสั่งงานศิษย์่เก่า 33 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 48430
ตราสัญลักษณ์สมาคมฯ PNG Image ขนาดไฟล์ 328.91 KB 48584
เครื่องหมายสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 609.92 KB 48573
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 48505
ข้อบังคับสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 637.44 KB 48391
ใบสมัุครเ็ป็นสมาชิกสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 612.19 KB 48284
งานวิจัย
เค้าโครงวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 50906
ฟอร์มรายงานวิจัยหน้าเดียว (รวม ) Word Document ขนาดไฟล์ 34.75 KB 48584
เอกสารเกี่ยวกับ ว21
>ไฟล์ logbook 48218
>คู่มือ logbook และคู่มือ ว.21 48551
แบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 175.91 KB 48572
อื่นๆ
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 48512
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 48438
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 48535
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 48325
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 48224
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 48330
เอกสารกำกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 48562
48297