ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน2-2565 ณ วันที่ 8 พ.ย.2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 500.01 KB 39391
งานวิชาการ
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 1-2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 15
บันทึกตรวจสอบนิเทศการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.19 KB 174
บันทึกการตรวจสอบนิเทศแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.1 KB 166
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 116
บรรณานุกรม Word Document ขนาดไฟล์ 30.06 KB 102
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 29.17 KB 109
บทที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 40.81 KB 105
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 104
บทที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 66.56 KB 106
บทที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 42.63 KB 117
บทคัดย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 113
ใบรับรองวิทยานิพนธ์ 106
ม.ปลายกิจกรรมเพื่อสังคม1ธ.ค.2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 189 KB 133
ม.ปลาย ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญ1ธ.ค.2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.5 KB 120
ม.ต้น ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมเพื่อสังคม1ธ.ค.2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.5 KB 115
ปพ.5ปรับใหม่_ 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 443 KB 48445
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนเสิงสาง 2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.6 KB 48494
แบบฟอร์มสรุปผลการเรียนแบบใหม่ ปี2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.73 KB 48470
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร วิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรรายวิชา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 106.47 KB 48537
ส่วนประกอบแผน 4 ส่วน ปีการศึกษา 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.15 KB 48603
ตัวอย่างรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 48615
ตัวอย่างเอกสารรูปเล่ม ScQA (ส่วนที่ 2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.63 MB 48342
ตัวอย่างเอกสารรูปเล่ม ScQA (ส่วนที่ 1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.6 MB 48329
ตัวอย่างรายงานการสื่อสารและการนำเสนอ IS2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.47 KB 48423
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 566 KB 48340
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(ตัวอย่าง1.2562) Word Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 48495
ตัวอย่างแบบบันทึกARRกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 48520
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438 KB 48512
รายชื่อนักเรียน1 /2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค 63) เวลา16.00 น. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.72 KB 48390
อำนวยการ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 133.53 KB 18
ประกาศโรงเรียนเสิงสาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.08 KB 7
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนเสิงสาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.51 KB 55
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)ปี2565 Word Document ขนาดไฟล์ 159.37 KB 63
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเสิงสาง1-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.68 KB 156
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.15 KB 113
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 137.08 KB 140
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.67 KB 110
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 20.37 KB 29709
รายชือครูและบุคลากร 1-64 ณ วันที่ 7 ก.ค.2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.39 KB 38211
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเสิงสาง1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.79 KB 38213
ไฟล์ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 164.3 KB 48587
ปฎิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเสิงสาง เมษา-พฤษภา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.31 KB 48317
เบอร์โทรศัพท์ครูโรงเรียนเสิงสาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.33 KB 48454
การจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.39 KB 48495
คำสั่งแต่งตั้งรักษาการโรงเรียนเสิงสาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.9 KB 48593
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ร.ร. เสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 103.65 KB 48321
ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเสิงสาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.26 KB 48358
งานหลักสูตร
หลักสูตรท้องถิ่นของดีเมืองโคราช RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 131
เอกสารประกอบการอบรม 110
สมรรถนะหลัก RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.78 MB 100
ประเมินหลักสูตร2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 105
แบบวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 301.5 KB 109
ใบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.2 KB 99
ใบงานการอบรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 47.31 KB 48433
ฟอร์มหลักสูตรโรงเรียนเสิงสาง 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 543.08 KB 48457
งานประกัน
เอกสารสำหรับกำหนดเกณฑ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 44235
ประกาศค่าเป้าหมาย 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 891.39 KB 44242
แบบฟอร์มการกำหนดค่าเป้าหมาย 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.22 KB 48138
เอกสารอบรม/สัมมนา/ประชุม
05.แบบฟอร์ม เครื่องมือ PLC รร.เสิงสาง 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 24.6 KB 48620
04.วางแผนพัฒนา PLC รร.เสิงสาง 62 Word Document ขนาดไฟล์ 23.31 KB 48594
03.ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้62 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48586
02.ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้62 Word Document ขนาดไฟล์ 578.5 KB 48192
01.ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร วิชาทัศนศิลป์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.74 KB 48231
เอกสารงานพัสดุ-การเงิน
ประมาณการ(บันทึกข้อมความ) 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.83 KB 143
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48577
แบบฟอร์มการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48288
แบบฟอร์มจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.07 KB 48192
แบบฟอร์มจัดซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.34 KB 48289
เอกสาร PLC โรงเรียนเสิงสาง
4.บันทึกรายบุคคล-ปรับ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 48370
3.บันทึกกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 16.02 KB 48318
2.ทะเบียน-และรายงานการเข้ากลุ่ม-plc Word Document ขนาดไฟล์ 14.17 KB 48454
1.คำสั่งขับเคลื่อน-PLC-ปี-63-รร.-เสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 539.57 KB 48370
สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเสิงสาง
ผังโต๊ะจีนงาน 33 ปีราตรี เขียว - ขาว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.82 KB 48334
รายชื่อศิษย์่เก่า ม.3 รุ่นที่ 1-15 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 48335
หลังฏีกา ศิษย์เก่า Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48404
หลังฏีกา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48396
ด้านหน้าใบฎีกา Word Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 48270
รุ่นศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 48530
คำสั่งงานศิษย์่เก่า 33 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 48431
ตราสัญลักษณ์สมาคมฯ PNG Image ขนาดไฟล์ 328.91 KB 48586
เครื่องหมายสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 609.92 KB 48574
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 48506
ข้อบังคับสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 637.44 KB 48392
ใบสมัุครเ็ป็นสมาชิกสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 612.19 KB 48285
อื่นๆ
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 48514
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 48440
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 48536
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 48326
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 48225
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 48333
เอกสารกำกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 48573
48298