ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน2_65 ณ วันที่ 22 ก.พ. 66 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.29 MB 45
สถิตินักเรียนประจำวัน 2_65 ณ วันที่ 22 ก.พ.66 10
งานวิชาการ
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม 1-2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 48
บันทึกตรวจสอบนิเทศการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.19 KB 180
บันทึกการตรวจสอบนิเทศแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.1 KB 188
สารบัญ Word Document ขนาดไฟล์ 25.26 KB 129
บรรณานุกรม Word Document ขนาดไฟล์ 30.06 KB 115
บทที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 29.17 KB 113
บทที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 40.81 KB 119
บทที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 107
บทที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 66.56 KB 109
บทที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 42.63 KB 131
บทคัดย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 19.07 KB 125
ใบรับรองวิทยานิพนธ์ 120
ม.ปลายกิจกรรมเพื่อสังคม1ธ.ค.2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 189 KB 146
ม.ปลาย ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมบำเพ็ญ1ธ.ค.2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.5 KB 133
ม.ต้น ไฟล์รูปเล่มกิจกรรมเพื่อสังคม1ธ.ค.2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.5 KB 119
ปพ.5ปรับใหม่_ 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 443 KB 48459
ปฏิทินวิชาการโรงเรียนเสิงสาง 2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 38.6 KB 48508
แบบฟอร์มสรุปผลการเรียนแบบใหม่ ปี2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.73 KB 48485
เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร วิเคราะห์พัฒนาหลักสูตรรายวิชา ZIP Archive ขนาดไฟล์ 106.47 KB 48553
ส่วนประกอบแผน 4 ส่วน ปีการศึกษา 2563 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.15 KB 48620
ตัวอย่างรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 48617
ตัวอย่างเอกสารรูปเล่ม ScQA (ส่วนที่ 2) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.63 MB 48344
ตัวอย่างเอกสารรูปเล่ม ScQA (ส่วนที่ 1) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.6 MB 48331
ตัวอย่างรายงานการสื่อสารและการนำเสนอ IS2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 87.47 KB 48426
แบบบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 566 KB 48343
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(ตัวอย่าง1.2562) Word Document ขนาดไฟล์ 3.28 MB 48497
ตัวอย่างแบบบันทึกARRกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 48523
ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 438 KB 48518
รายชื่อนักเรียน1 /2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค 63) เวลา16.00 น. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.72 KB 48404
อำนวยการ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 133.53 KB 38
ประกาศโรงเรียนเสิงสาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.08 KB 13
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนเสิงสาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.51 KB 70
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)ปี2565 Word Document ขนาดไฟล์ 159.37 KB 76
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเสิงสาง1-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.68 KB 172
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 665.15 KB 115
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 137.08 KB 144
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.67 KB 125
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 20.37 KB 29711
รายชือครูและบุคลากร 1-64 ณ วันที่ 7 ก.ค.2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.39 KB 38220
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเสิงสาง1-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.79 KB 38217
ไฟล์ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 164.3 KB 48599
ปฎิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนเสิงสาง เมษา-พฤษภา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.31 KB 48319
เบอร์โทรศัพท์ครูโรงเรียนเสิงสาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.33 KB 48475
การจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.39 KB 48507
คำสั่งแต่งตั้งรักษาการโรงเรียนเสิงสาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.9 KB 48595
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ร.ร. เสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 103.65 KB 48324
ปฏิทินการปฏิบัติงาน โรงเรียนเสิงสาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.26 KB 48370
งานหลักสูตร
หลักสูตรท้องถิ่นของดีเมืองโคราช RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 158
เอกสารประกอบการอบรม 112
สมรรถนะหลัก RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.78 MB 104
ประเมินหลักสูตร2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 123
แบบวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 301.5 KB 115
ใบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.2 KB 112
ใบงานการอบรม RAR Archive ขนาดไฟล์ 47.31 KB 48435
ฟอร์มหลักสูตรโรงเรียนเสิงสาง 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 543.08 KB 48464
งานประกัน
เอกสารสำหรับกำหนดเกณฑ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 44237
ประกาศค่าเป้าหมาย 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 891.39 KB 44244
แบบฟอร์มการกำหนดค่าเป้าหมาย 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 27.22 KB 48150
เอกสารอบรม/สัมมนา/ประชุม
05.แบบฟอร์ม เครื่องมือ PLC รร.เสิงสาง 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 24.6 KB 48632
04.วางแผนพัฒนา PLC รร.เสิงสาง 62 Word Document ขนาดไฟล์ 23.31 KB 48608
03.ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้62 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48590
02.ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้62 Word Document ขนาดไฟล์ 578.5 KB 48208
01.ตัวอย่างวิเคราะห์หลักสูตร วิชาทัศนศิลป์ Word Document ขนาดไฟล์ 48.74 KB 48234
เอกสารงานพัสดุ-การเงิน
ประมาณการ(บันทึกข้อมความ) 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 302.83 KB 145
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48580
แบบฟอร์มการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48290
แบบฟอร์มจัดจ้าง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.07 KB 48194
แบบฟอร์มจัดซื้อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.34 KB 48291
เอกสาร PLC โรงเรียนเสิงสาง
4.บันทึกรายบุคคล-ปรับ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 48372
3.บันทึกกลุ่ม Word Document ขนาดไฟล์ 16.02 KB 48330
2.ทะเบียน-และรายงานการเข้ากลุ่ม-plc Word Document ขนาดไฟล์ 14.17 KB 48456
1.คำสั่งขับเคลื่อน-PLC-ปี-63-รร.-เสิงสาง Word Document ขนาดไฟล์ 539.57 KB 48382
สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเสิงสาง
ผังโต๊ะจีนงาน 33 ปีราตรี เขียว - ขาว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.82 KB 48336
รายชื่อศิษย์่เก่า ม.3 รุ่นที่ 1-15 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.52 KB 48337
หลังฏีกา ศิษย์เก่า Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 48416
หลังฏีกา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 48398
ด้านหน้าใบฎีกา Word Document ขนาดไฟล์ 3.18 MB 48282
รุ่นศิษย์เก่า Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35 KB 48532
คำสั่งงานศิษย์่เก่า 33 ปี Word Document ขนาดไฟล์ 79.59 KB 48434
ตราสัญลักษณ์สมาคมฯ PNG Image ขนาดไฟล์ 328.91 KB 48598
เครื่องหมายสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 609.92 KB 48576
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 48508
ข้อบังคับสมาคม Word Document ขนาดไฟล์ 637.44 KB 48394
ใบสมัุครเ็ป็นสมาชิกสมาคมฯ Word Document ขนาดไฟล์ 612.19 KB 48297
อื่นๆ
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.26 MB 48519
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 48442
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 48551
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 48328
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 48227
ตัวอย่างแผนการสอนงานทุจริต ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 48335
เอกสารกำกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.88 MB 48585
48300