ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารโรงเรียน
พิธี MOU กับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
ศึกษาดูงาน เวทีแสดงศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
รับการนิเทศ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
นิทรรศการโครงงานภาษาไทย
นิเทศชั้นเรียน
บรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกคุณแผ่นดิน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
อบรม โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ
ทัศนศึกษา
รับการนิเทศ จาก สพม. 31