ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเพ็ญนภา ไชยรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประเสริฐ แก้วหาญ
ครู คศ.3

นางปราณี เพชรประไพ
ครู คศ.3

นายชัยวุฒิ ปทุมรังสรรค์
ครู คศ.3

นางอุไร ปทุมรังสรรค์
ครู คศ.3

นายศิริโชค ปักการะโถ
ครู คศ.3

นางศรีอุษา อรุณใหม่
ครู คศ.3

นางสาวดารัตน์ ดีอุบล
ครู คศ.3

นายวิชิต โสสีสุข
ครู คศ.3

นางสาวนาจตะยา นามวงค์
ครู คศ.3

นางพิสชา ยังกระโทก
ครู คศ.3

นายไมตรี คะปัญญา
ครู คศ.2

นางสาวจินรัตน์ดา ลาดกระโทก
ครู คศ.2

นายภาณุพล ระย้าทอง
ครู คศ.1

นางสาวเดือนเพ็ญ บุญลา
ครู คศ.1

นายชาตรี ศรีพาฮาด
ครู คศ.1

นางสุกัญญา กล่อมวาจา
ครู คศ.1

นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา
ครู คศ.1

นางสาวแคทรียา สวัสดิ์กลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาววรัติญา ไพลกลาง
พนักงานราชการ

นางสาวทิพวัลย์ หมั่นกุดเวียน
ครูอัตราจ้าง

นางอนัญญา ทุมกระโทก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอภิชญา วงศ์ศักดิ์
ครูอัตราจ้าง