ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวประภัสรา ภูมูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

รัตน์ริญญา มนอยู่พะเนา
ครูธุรการ