ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจวรรณ บุ่งง้าว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษร แหวนมุก
ครู คศ.2

นางสาววริฐา งาคชสาร
ครู คศ.2

นางสาววีรยา เตไธสง
ครู คศ.2

นายอภิสิทธิ์ กิจสอ
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์
ครู คศ.2

นางจีราภา พัดใหม่
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิการ์ นากลาง
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาส ฉ่ำสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวชิราพรรณ สุวิทยศักดิ์
ครู คศ.1

นายสุริยา วานนท์
ครู คศ.1

นางวราพร ฉิมนอก
ครู คศ.1

นางสาวจุฑาทิพย์ ไกรคุ้ม
ครูผู้ช่วย

นายอลงกต สระนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญนภา เสาเสมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติยา นามฤิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณันพร ช่วยโพธิ์กลาง
ครูช่วยสอน

Ms. Elizsbeth sabellena
ครูอัตราจ้าง

Mr. Johnes Paul
ครูอัตราจ้าง

Mr. Romelo lll Lalin Dupo
ครูอัตราจ้าง