ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเบญจวรรณ บุ่งง้าว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษร แหวนมุก
ครู คศ.2

นางสาววริฐา งาคชสาร
ครู คศ.2

นางสาววีรยา เตไธสง
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิการ์ นากลาง
ครู คศ.1

นายอภิสิทธิ์ กิจสอ
ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ บรรดาศักดิ์
ครู คศ.2

นางจีราภา พัดใหม่
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาส ฉ่ำสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวพิชามญชุ์ กว่างสนิท
ครู คศ.1

นางสาวชิราพรรณ สุวิทยศักดิ์
ครูผู้ช่วย

นายสุริยา วานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑาทิพย์ ไกรคุ้ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญนภา เสาเสมา
ครูผู้ช่วย

นายอลงกต สระนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติยา นามฤิทธิ์
ครูผู้ช่วย

Ms. Elizsbeth sabellena
ครูอัตราจ้าง

Mr. Johnes Paul
ครูอัตราจ้าง