ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การวาดเส้นหุ่นนิ่ง รหัสวิชา ศ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 1 หลักการและขั้นตอนการวาดเส้นหุ่นนิ่ง
ชื่ออาจารย์ : นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2562,23:12  อ่าน 1020 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเีรยนออนไลน์ รายวิชาคอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางพิสชา ยังกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,16:24  อ่าน 1036 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 เรื่องทศนิยม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรินภา รักษาศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,13:42  อ่าน 1308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ ผัดกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,15:24  อ่าน 1909 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา 5 เล่มที่ 1 เรื่อง พระไตรปิฏก
ชื่ออาจารย์ : นายเสกสรรค์ ประเมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,16:54  อ่าน 1140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 1 เรื่อง คลื่นกล วิชาฟิสิกส์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของคลื่น
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ แก้วหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,10:28  อ่าน 1761 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง เล่มที่ 1 เรื่อง อัตราเร็ว
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินรัตน์ดา ลาดกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,15:26  อ่าน 1398 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย 4 เล่มที่ 1 หลักและวิธีการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ
ชื่ออาจารย์ : นางสุวรรณี อินธิแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,09:31  อ่าน 1227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ชั้น ม.2 เล่มที่ 16 โอกาสของเหตุการณ์
ชื่ออาจารย์ : นางสุนันทา คำสงวน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,17:32  อ่าน 1218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ ชั้น ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา ไชยรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,09:42  อ่าน 2757 ครั้ง
รายละเอียด..